Ενότητα 6. Game Developer με το Construct 2 – Beginner (DEMO)

Στην 1η Ενότητα γίνεται μια πρώτη παρουσίαση του Construct 2 και γιατί πρέπει να το επιλέξει κάποιος και υπάρχουν οδηγίες πως να το εγκαταστήσετε. Στο εγχειρίδιο της Ενότητας 1 γίνεται αναλυτική παρουσίαση του περιβάλλοντος και δίνεται μια σύντομη παρουσιάση της δομής ενός έργου. Επίσης θα μάθετε για τις μονάδες μέτρησης διαφόρων τιμών του έργου, τους τύπους έργων και πως δοκιμάζουμε, εξάγουμε και δημοσιεύουμε ένα έργο.